Francuska

Zakazuju se termini na telefon 302 35 59 između 14.00h i 15.00h
Podnošenje dokumenata 9-13.00h, lično
Podizanje viza se vrši u 16.00h
Tranzitna viza : 35 EUR
Za kratki boravak : 35 EUR
Za duži boravak : 99 EUR
Potrebna dokumenta:
- lično prisustvo
- pasoš mora da važi minimum dužinu boravka + 3 meseca, prazna strana za vize,
- stari pasoš na uvid
- 1 fotografija
- obrazac
- zdravstvena knjižica (orginal i fotokopija)
- dokaz o zdravstvenom osiguranju i fotokopija
- hotelski smeštaj: original potvrđena rezervacija sa naznačenim datumima polaska i odlaska, cena i potpis osobe koja je izdala rezervaciju, plus fotokopija
- Preko turističke agencije: priložiti original dokumentaciju samo ako je viza odobrena, navesti program putovanja sa naznačenom cenom, potpisan od strane nadležne osobe uz njeno čitko ime, prezime, funkciju i pečat agencije + potvrđenu rezervaciju hotela iz Francuske i fotokopiju
- potvrda o stalnom radnom odnosu (ne sme biti starija od 1 meseca)
- radna knjižica – orginal i fotokopija
- potvrda od banke o podignutim devizama u vrednosti cene Vašeg boravka u hotelu + 250FF dnevno, putni čekovi, kartice koje važe u inostranstvu sa stanjem na računu, ne starijem od 1meseca + fotokopija
- priznanica agencije da je uplaćen aranžman (najmanje 50%)
- Privatnici: original sudsko rešenje + fotokopija strana od 2 do 6, gde se vide naznačeni nazivi firme i vlasnika
- Studenti: potvrda sa fakulteta o vanrednom ili redovnom studiranju, gde će biti upisan datum raspusta jer mogu da putuju samo u tom periodu, indeks na uvid i fotokopija (sa podacima, overenom godinom i poslednjim ispitom)
- Učenici: potvda škole sa obavezno upisanim datumom raspusta
- Penzioner : poslednji ček i rešenje (orginal i fotokopija)
- ukoliko se ide kolima, vozačka, saobraćajna, zeleni karton, originali + fotokopije