Italija

Služba za zakazivanje radi svakog radnog dana od 7.00 do 15.00 Časova, broj telefona je 041.121212 i može se pozvati isključivo sa fiksnog telefona sa teritorije Srbije.
Osobe koje imaju stalni boravak u Srbiji i koje nameravaju da traže turističku vizu za ulazak u Italiju u periodu ne dužem od 90 dana, treba da se lično obrate Odeljenju za vize, u dogledno vreme.
Osim "zahteva za vizu", tj. formulara koji treba kompletno popuniti latinicom, na italijanskom, srpskom ili engleskom jeziku, pisaćom mašinom ili štampanim slovima, i jedne fotografije prilaže se i sledeća dokumentacija (i jedna fotokopija iste):
1. Pasoš koji mora važiti još najmanje 3 meseca od datuma isticanja tražene vize.
2. Dokumentacija kojom se dokazuje zanimanje:
- za stalno zaposlene:
a) izjava poslodavca kojom se potvrđuje datum zasnivanja radnog odnosa, zanimanje, koliki je prihod i da li se zahtev zaposlenog za odsustvovanje sa posla poklapa sa plaćenim odsustvom na koje ima pravo (može biti od značaja i dokumentacija koja se odnosi na prethodne radne odnose):
b) radna knjižica i zdravstvena knjižica;
- za samostalne radnike, vlasnike preduzeća, profesionalce, zanatlije ili poljoprivrednike;
a) registracija firme/delatnosti, ili potvrda o bavljenu poljoprivredom;
b) zdravstvena knjižica i eventualno radna knjižica;
- za studente:
a) dokumentacija o školovanju/studiranju;
b) zdravstvena knjižica;
c) dokumentacija koja dokazuje zanimanje roditelja i njihov prihod, ukoliko ih oni izdržavaju.
3. Dokumentacija koja se odnosi na lični ekonomski položaj - na primer:
a) dokazi o eventualnom posedovanju nekretnina ili eventualni stalni prihodi, doživotne rente ili razni profiti;
b) izvodi eventualnih bankarskih računa (ličnih ili svoje firme) ili kreditne kartice;
c) eventualne izjave o prihodima ili potvrde o plaćenom porezu, bilans firme, itd..
4. Finansijska sredstva neophodna za izdržavanje za vreme boravka u Italiji i za eventualnu kupovinu povratne putne karte (bankarski izvodi, travellers cheques, kreditne kartice, gotovina, fideiussione bancaria).
5. Povratna putna karta ili rezervacija, ili saobraćajna dozvola vozila ukoliko se putuje sopstvenim prevozom;
a) Dokumentacija koja dokazuje raspoloživost smeštaja u Italiji (potvrda hotelske rezervacije ili garantno pismo od strane privatnog lica - potpis se ne overava ako se priloži kopija dokumenta davaoca izjave - ili dokaz o vlasništvu nekretnine u Italiji);
b) Zdravstveno osiguranje sa minimalnim pokrićem od 30.000 USD koje važi u svim zemljama Evropske Unije.

Turistička viza:
- fotokopija zdravstvene knjižice i original na uvid
- zdravstveno osiguranje za ceo period boravka u Italiji
- potvrda o rezervaciji i plaćanju prenoćišta u Italiji (hotel, pansion i sl.)
- povratna karta
- ukoliko se putuje vlastitim kolima fotokopija saobraćajne dozvole (original na uvid) i fotokopijavozačke dozvole (original na uvid)
- dokaz o posedovanju adekvatnih finansijskih sredstava za boravak u Italiji

Tranzitna viza:
- formular, fotografija, fotokopija pasoša i ranijih šengen viza eventualno, pasoš (minimum 3 meseca važeći)
- fotokopija vize ili dokumenta koji omogućava ulazak u zemlju krajnje destinacije
- fotokopija avionske, brodske ili vozne karte (original na uvid)
- ako se putuje vlastitim kolima fotokopija saobraćajne i vozačke dozvole (original na uvid)

Cene:
Tranzit 10 EUR
Do 30 dana 25 EUR
31-90 dana 30 EUR